کارکنان نیروی انتظامی سیره زندگی معصومین را سر لوحه خود قرار دهند - مرکز تبلیغی رسانه ای فقه نظام